شرایط متقاضی:

  1. متقاضی فاقد چک برگشتی و یا بدهی معوق بانکی باشد.

  2. در سامانه اعتبارسنجی، در وضعیت بدون ریسک باشد.

  3. چک صیادی بنفش داشته باشد.