قطعات سیستم روشنایی و امنیت رنو مگان:

قطعات سیستم روشنایی و امنیت رنو مگان شامل قطعات چراغهای بیرونی خودرو و قطعات ایمنیت خودرو شامل قفل دربهای خودرو میشود.

که ممکن است در نبود آن خودرو به سرقت برود و یا ورود به کابین آسان و سهل باشد.

که در معرض دیدی افراد خارج از خودرو قرار میگیرد و به ظاهر خودرو جلوه ای ویژه میدهد.

خودروسازان جهانی برای سبک و برند مورد استفاده در خودروهای تولیدی خود برنامه ای دراز مدت تهیه می کنند.

که نشان دهنده هویت و شخصیت خودرو در هر مکان می باشد.

و منظور از قفل تمامی قفلهایی است که در خودرو بکار رفته و از خروج سرنشینان در هنگام حرکت خودرو محافظت می کند.

لذا این گروه از قطعات شامل لوازم زیادی میشود.